PDIS Contact

Phone number:

785-532-1813

Email:

PDIS Listserve : pdis@ksu.edu

Judy Dizon : dizon@ksu.edu

Pramod Gudipati : pramodgudipati@ksu.edu

Arjun Khanal : arjunk@ksu.edu